Το σύμβολο της Πίστεως & η Κυριακή Προσευχή

Αρχαίο κείμενο & μετάφραση